برگزاری جلسه کارگروه تأمین محتوای آموزشی کمیته توسعه کسب و کارهای اینترنتی در مرکز رشد واحدهای فناور مراغه

جلسه کارگروه تأمین محتوای آموزشی کمیته کسب و کارهای اینترنتی فرمانداری ویژه شهرستان مراغه در مرکز رشد واحدهای فناور مراغه تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور مراغه ، این کارگروه که از طرف فرمانداری مراغه مسئول تامین محتوای دوره های آموزشی می باشد؛ مرکب از مرکز رشد واحدهای فناور مراغه، دانشگاه مراغه، مرکز آموزش فنی و حرفه ای مراغه و مسئول خبرگزاری ایرنا واحد جنوب استان می باشد. در جلسه مورخ 28 اسفند ماه فلوچارت نهایی برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی تدوین شد و به کمیته اصلی مستقر در فرمانداری ارائه خواهد گردید. محتوای دقیق تصمیمات اتخاذ شده متعاقبا و پس از تأیید نهایی کمیته توسعه کسب و کارهای اینترنتی فرمانداری ویژه شهرستان مراغه منتشر خواهد شد.