.
دکتر رسول معروفی­ آذر
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
تلفن:  37224485-041
.
.
.
.
.
کارشناسان مرکز:.
.
آرزو جباری­ نژاد ( کارشناس جذب و پذیرش،کنترل پروژه)
 رشته تحصیلی: لیسانس زیست شناسی
 تلفن:  37224484-041
.
.سید مسعود میرشهابی( کارشناس امور اداری)   
تلفن:  37224485-041