با توجه به تجارب بدست آمده از سایر پارک‌ها و مراکز رشد واحدهای فناوری موجود در دنیا و ایران، مرکز رشد واحدهای فناوری مراغه ، مأموریت خود را چنین تعریف می‌نماید:

مرکز رشد واحدهای فناوری مراغه متعهد می‌گردد که با تکیه بر توانمندیهای نرم افزاری و سخت افزاری خود، همه کوشش و تلاش این مجموعه را در جهت پشتیبانی علمی و فنی، اداری، مالی و تجاری از کلیه واحدهای مستقر در این مرکز به منظور رشد و بالندگی آنان تا رسیدن به اهداف عالیه مشخص شده از جمله توانایی حضور و فعالیت مؤثر در بخشهای اقتصادی شهرستان، منطقه و کشور بکار گیرد