حمايتها و خدمات مرکز رشد براي واحدهاي فناور:

  • حمايتها و خدمات مالي و اعتباري
  • خدمات فني و تخصصي (آزمايشگاه، کارگاه و غيره)
  • خدمات آموزشي در موضوعات مختلف مديريتي و مهارتي
  • خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مختلف
  • خدمات ارتباطي و اطلاعاتي (اينترنت، کتابخانه، بانکهاي اطلاعاتي، ژورنالهاي الکترونيکي و غيره)
  • خدمات بازاريابي و تبليغاتي (در حال راه اندازي)
  •   حمايتهاي معنوي