بستر سازی جهت تجاری کردن دستاورد های تحقیقاتی.
ایجاد زمینه های کار افرینی و حمایت از نو اوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان.
کمک به رونق اقتصادی محلی مبتنی بر فناوری

تولید و توسعه محصولات و فرایند های فناوری قابل عرضه به بازار
ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحد های کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری
بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کار افرینان و دانش اموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری
ایجاد ارزش افزوده برای تحقیقات انجام شده در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شهرستان
ایجاد زمینه های لازم برای حرکت صنایع تولیدی استان به سمت صنایع پیشرفته (Hi-Tech)
زمینه سازی جهت اشتغال مولد به منظور جلوگیری از مهاجرت متخصصین و فارغ التحصیلان شهرستان

حمایت از دانش و فناوری های پیشرفته و ایجاد پل ارتباطی میان تحقیقات و تولید
استفاده از تجربه تخصص و توانمندی های متخصصین ، استادان و پژوهشگران شاغل در دانشگاه های شهرستان
به حداکثر رساندن بهره گیری از تجهیزات موجود در دانشگاه ها و واحد های پژوهشی شهرستان